Năng lực cốt lõi của chúng tôi là khả năng tiếp thị từ xa:

 • Tạo khách hàng tiềm năng trong, ngoài nước và đủ tiêu chuẩn

 • B2B, B2C và lập lịch trình

 • 800.000 lượt truy cập quay số (20/21)

 • 110.000 lượt liên hệ (20/21)

 • Hơn 20 nhân viên thành thạo nhiều thứ tiếng (Việt, Đức, Anh)


Bạn có muốn nhận lời đề nghị của chúng tôi? Nếu có, vui lòng ấn "Apply your project". Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Our core competence is telemarketing:

 • Inbound, outbound and qualified lead generation

 • B2B, B2C and scheduling

 • 800,000 dial-ups (20/21)

 • 110,000 contacts (20/21)

 • 20+ multilingual agents (Vietnamese, German, English)


Would you like an offer? Then please use the "Apply your project" button. We will contact you as soon as possible.

Un­se­re Kern­kom­pe­tenz ist Te­le­mar­ket­ing:

 • In­bound, Out­bound und qua­li­fi­zier­te Lead­ge­ne­rie­rung

 • B2B, B2C und Ter­mi­nie­rung

 • 800.000 An­wahl­en (20/21)

 • 110.000 Kon­tak­te (20/21)

 • 20+ mehrsprachige Agenten (vietnamesisch, deutsch, englisch)


Möchten Sie ein Angebot? Dann nutzen Sie bitte den Button "Apply your project". Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Company Details

YELLOWTALK MARKETTING AND SALES SERVICES CO., LTD

82 Nguyen Xi, Ward 26

Binh Thanh District

Ho Chi Minh City, Vietnam

Enterprise code: 0316578333

Director: Mr. Thanh Tuan Nguyen

Mail: contact@yellowtalkservices.com

Tel.: +84 93 1179 906